ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  - I СРОК НА УЧЕБНАТА  2019 / 2020 г.