За Вас, родители!

РЕД

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

      А. Заявяване на желание – от 18.06 до 21.06.2019 г.

            1. Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището.

            2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - копие.

            3. Копие от акт за раждане на ученика.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в стая 202 в сградата на СУ "Св.Климент Охридски".

       Б. Записване:

1.  Удостоверение за завършен начален етап (с оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на един ученик в повече от едно училище и заемане на места за дълъг период от време едновременно в няколко училища, записването ще става само с оригинала на удостоверението за завършен начален етап ).

2.  Удостоверение за преместване от училището, където ученикът е завършил четвърти клас (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).

3.  Характеристика на ученика.

4.  Здравен картон (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).

ІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

1. В срок до 21.06.2019 година се приемат заявления за записване и копие от акта за раждане на ученика.

2. Първо класиране - на 26.06.2019 г.

3. Записване на приетите ученици след първо класиране – от 27.06 до 28.06.2019 г.

4. Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационно табло и в сайта на училището.

III. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

През учебната 2019 / 2020 година в СУ „Свети Климент Охридски”, град Ямбол ще бъдат приети ученици в следните три паралелки:

  1. Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, български език и литература и математика.
  2. Паралелка с разширена подготовка по математика, информационни технологии и български език и литература.
  3. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.

1.  Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, български език и литература, математика:

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Изобразително изкуство                  - 1 час;

     – Математика                                       - 1 час;

     – Български език и литература         - 0.5 часа.

Факултативни часове:

      – Изобразително изкуство                 - 1 час;

      – Български език и литература        - 0.5 часа.

Учител по Изобразително изкуство: ст.учител Христо Крушков.

2. Паралелка с разширена подготовка по математика, информационни технологии и български език и литература:

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Български език и литература         - 1 час;

     – Математика                                     - 1 час;

    –  Информационни технологии        - 0.5 часа.

Факултативни часове:

     – Информационни технологии        - 0.5 часа;

3.  Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика:

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Български език и литература         - 1 час;

     – Английски език                                 - 0.5 часа;

     – Математика                                     - 1 час.

Факултативни часове:

     – Английски език                                 - 0.5 часа;

...................................................................................................................................

  •    За желаещите родители е осигурено целодневно обучение на учениците, в което часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност се провеждат в самостоятелен блок, в обратната на задължителната подготовка смяна. Заниманията се провеждат в оборудвани занимални с аудио и видео системи, заниманията по интереси в хореографската зала, физкултурения салон, кабинет по ИТ, музикален кабинет.
  •    Обучението се организира в кабинети, оборудвани с мултимедийни системи, осигуряващи прилагането на електронни учебници и други дидактически и нагледни материали.
  •    Обучението по Информационни технологии се реализира от квалифицирани учители в мултимедийни кабинети, оборудвани с интерактвни дъски и осигурен достъп до Интернет и работа по проекти.
  •    Учениците могат да ползват организиран от училището транспорт, съобразен с местоживеенето.
  •    В училището се подготвя и предлага топла закуска и обяд.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0894 44 29 34;  0894 44 29 17