Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

    – Български език и литература  - 1 час;

    – Английски език                       - 1 час;

     – Компютърно моделиране       - 1 час;

Факултативни часове:

    – Математика                             - 1 час.

Паралелката предлага:

- създаване на подходяща среда за стимулиране на творческите способности на учениците;

- интерактивно представяне на учебния материал с компютърни и аудиовизуални мултимедийни техники, осигуряващи висока степен на нагледност.

ПОСРЕДСТВЕНИЯТ УЧИТЕЛ КАЗВА. ДОБРИЯТ – ОБЯСНЯВА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ УЧИТЕЛ ДЕМОНСТРИРА. ВЕЛИКИЯТ – ВДЪХНОВЯВА.

В резултат на получените знания учениците имат възможност за достойно представяне в математически и литературни конкурси и състезания.

Обучението се осъществява:

Обучението по ИТ се осъществява от квалифицирани учители в мултимедиен кабинет, с интерактивна дъска и достъп до ИНТЕРНЕТ.

Учениците разширяват кръга на знанията си чрез общуване с други ученици със сродни интереси по света.

Класен ръководител: ст. учител в начален етап – Йонко Койчев