Популяризиране Рейтинговата система на висшите училища в Република България

     Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище, както и за популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България:

завършващите през 2016 г. средно образование ученици могат да се обръщат към уеб-базираната платформа на рейтинговата система на висшите училища на адрес http://rsvu.mon.bg.