Утвърдени критерии, показатели и необходими документи и условия за отпускане на стипендии за учебната 2023-2024 година

Утвърдени критерии, показатели и необходими документи и условия за отпускане на стипендии за учебната 2023-2024 година

Критериите за отпускане на стипендии са утвърдени със Заповед № 158/03.11.2023 г.

Учениците имат право да подават заявление за стипендии по чл.4, ал.1, т.2, т.3, т.4 и ал.2 при възникване на обстоятелства даващи право за получаване на съответната стипендия, през целия период на  учебната година.

Заявления се подават до 10-то число на всеки месец в канцеларията на училището  и се разглеждат от Комисията по стипендиите.

Заявления подадени след 10-то число, се разглеждат на заседание на Комисията, следващия месец.