Проектни дейности за 2022/2023 учебна година

Проектни дейности за 2022/2023 учебна година

  • Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Проект BG05M2ОP001-5.011-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, по който Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент.