Проектни дейности за 2023/2024 учебна година

Проектни дейности за 2023/2024 учебна година

  • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

 

 

  • Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Проект BG05M2ОP001-5.011-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, по който Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент.