Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ "Св.Кл.Охридски", гр. Ямбол участва в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“