Подаване на заявления за стипендии за I срок на учебната 2023-2024 година

Подаване на заявления за стипендии за I срок на учебната 2023-2024 година

Започна приема на заявления за стипендии за I срок на учебната 2023-2024 година.

Право на стипендия имат ученци от 8 до 12 клас

През първи срок на учебната 2023-2024 г., ще бъдат отпускани стипендии за :

1. По чл.4, ал.1, т.1 от ПМС № 328  – за постигнати образователни резултати  - ученици с отличен успех 6.00                                                          

2. По чл.4, ал.1, т.1 от ПМС № 328  – за постигнати образователни резултати  - ученици с отличен успех между 5.50 – 5.99                                    
     
3. По чл.4, ал.1, т.2 от ПМС № 328 – за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането                                 

4. По чл.4, ал.1, т.3 и чл.1. ал. 2 от ПМС № 328 - ученици с трайни увреждания и ученици със специални образователни потребности                                                     

5. По чл.4, ал.1, т.4 и ал.2 от ПМС № 328  – за ученици без родители и с един родител 

Заявления могат да бъдат получени от педагогическия съветник, г-жа К. Атанасова.

Заявленията, заедно с копия на документи, доказващи декларирани обстоятелства се предават, в комплект, на класния ръководител за проверка и подпис.

Заявления се приемат до 03.11.2023 г. в канцеларията на училището.