Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

 

Основна цел: Повишаване качеството на образование, мотивацията и  ангажираността на учениците. Формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни методи.

Съдържателна част:

Проектът предвижда въвеждане на иновативно учебно съдържание по  учебни предмети като допълнителна подготовка /ФУЧ/ и прилагане на интерактивни форми и методи в образователния процес. Избраният модел на взаимодействие и комуникация ще предложи  откривaне на оригинални решения на учебни проблеми и задачи в процеса на учене с цел личностно развитие  на участниците в него.

    Интерактивните методи на обучение се дефинират като взаимосвързана съвместна дейност на учащите се и на учителя, при която всички участници в образователния процес си взаимодействат, обменят информация, заедно решават проблеми, моделират ситуации, оценяват своите действия и действията на другите, потопяват се в реална атмосфера на сътрудничество при решаване на проблеми.

     Интерактивеният образователен модел - „Уча, като действам“ се основава на учене чрез придобиване на опит, изисква да се използват методи, които водят до повишена познавателна, социална и емоционална активност на учениците. Като цяло, това са методи на обучение, които се основават на играта (дидактически и ролеви игри, драматизации), диалога (обсъждане, дискусия, мозъчна атака), изследването (наблюдение, експеримент, работа върху изследователска тема или проект) и практическите дейности (упражнения, ситуационни методи – казус и анализ на ситуации, работа по социални проекти). Към тях можем да прибавим и Прилагане на модела „Обърната класна стая“ (Flipped Classroom), при който – за разлика от традиционното обучение – учениците разглеждат новия учебен материал извън клас. Обикновено това се случва, като учениците сами се запознават с учебното съдържание от няколко източника, включително и видеоклипове, които са подбрани от учителя. Нещо повече, активностите, класически завършвани в час, сега се завършват от учениците в удобно за тях време. Времето в клас на следващия ден се използва за по-добро усвояване на новите знания чрез различни стратегии като дискусии, допълнителни упражнения, решаване на казуси, изготвяне на презентации и проекти и др.

    Изграждането  на интерактивен образователен модел предполага използването на  Проектно-базираното обучение - метод, развиващ ключовите компетентности  и уменията в нашето съвремие. То предполага интензивно, целенасочено и „умно“ използване на ИКТ. ПБО е интерактивният метод, който най-силно може да предизвика промяна в културата на преподаване, предполага сътрудничество както между учениците, така и между тях и учителя, който често е в ролята на фасилитатор. Обратната връзка, която учителят периодично дава, е конкретна, полезна, позитивна.

Интерактивният образователен модел - „Уча, като действам“ може да се прилага по различни учебни предмети и предоставя допълнителни възможности за развиване на умения, осмисляне на информация и прилагането й.

Преподавателите, включени в дейностите по проекта Интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“,  ще придобият опит да работят с интерактивна и адаптивна система, ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.

Родителите ще се включат по-активно към училищния живот, а училището ни ще завоюва име на престижно, иновативно, дигитално и творческо в региона.

Контролно-оценъчна част:

Ще считаме, че проектът ни е изпълнен успешно, ако ученикът от пасивен наблюдател се превърне в активен сътрудник на учителя, като „открива” новите знания и развива чувство на отговорност към ученето в и извън класната стая. При добра комуникация и взаимодействие с родителите, те могат да се привлекат като съмишленици и участници в класови и училищните инициативи. Ежегодно знанията и уменията на учениците ще бъдат измервани чрез входяща и изходяща диагностика в съответния клас; НВО, ДЗИ, анкети с ученици и родители; участие в общински, регионални и национални олимпиади, състезания, конкурси.

Дейности по проекта:

 

1. Въвеждане на учебен предмет „Естетика и дизайн“- обогатяване на традицията за творческа работа в паралелките с изобразително изкуство в училище.

  Учениците  изучават дисциплината в рамките на две последователни години и ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене".

Очаква се обучаемите да развият и подобрят своя усет към естетичното, като подобрят своето самочувствие и умения за работа с графични и приложни програми. В резултат, да се повиши успехът на участниците и интересът им към училищния живот и учебен процес.

Преподаватели и изяви по учебния предмет:

Начален етап- IVа, IVб, IVв клас

 • Анастасия Крушкова- Изложба на учениците, изучаващи „Естетика и дизайн“-м. май;
 • Галя Шевкенова-  Изложба от предмети, изработени в часовете по „Естетика и дизайн“- ФУЧ- м. май;
 • Калинка Грудева- „Пролетна магия“- изложба от предмети, изработени в часовете по „Естетика и дизайн“- ФУЧ- м. май.

Първи гимназиален етап- VIIIа, IXа клас

 • Христо Крушков, Светла Цветанова: Изложба на учениците, изучаващи „Естетика и дизайн“-м. май.

 

2. Съвременни интерактивни методи в учебен предмет:

 • Компютърно моделиране – РП - IIб клас

 

Акцентът в обучението е върху използването на образователни игри по математическо моделиране и програмиране, целящи да формират знания и умения за използване на основополагащи понятия в дисциплината.

Учениците ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене".

Очакваме след двугодишното обучение учениците да подобрят своето логическо, креативно мислене и самочувствие.

Преподавател: Красимира Калудова- „Учим и споделяме“- представяне на използвани иновации в часовете по Компютърно моделиране пред учениците от II клас-м. май

 

 • История и цивилизации и География и икономика – ФУЧ - втори гимназиален етап

 

Допълнителната подготовка във втори гимназиален етап е предназначена за ученици с трайни интереси към историческото и географското познание и подпомагането им в кандидатстудентските изпити. Чрез нея,  усвоените знания и умения в общообразователния минимум, се задълбочават, разширяват, обобщават на по-високо научно, теоретично и приложно равнище. Целта е, чрез използване на съвременни интерактивни методи, да се провокира интересът на учениците и да ги постави в активна позиция на изследователи. Учениците ще  имат възможности за работа в екип, участие в ученически изследвания на даден проблем и презентирането им,  по желания от тях  начин, провеждане на част от часовете в културните институции на града /музеи, галерии/, където ще имат възможност за допълнително онагледяване и работа в естествена музейна среда.

 

Преподавател:Соня Недева-„ Изследователска дейност и работа в екип по тема „Априлското въстание“/презентации, снимки, постери/- Ист. и цив.-ФУЧ- м. април;

„Изследователска дейност и работа в екип по тема „Моят град Ямбол“/виртуална разходка/- Геогр. и икономика-ФУЧ-м. април.

 

3. Методът „Обърната класна стая“ в учебен предмет:

 Философия - втори гимназиален етап

Предварителната подготовка на учениците по теми от учебното съдържание и запознаването им с основни концепции ще спомогне за  анализиране на конкретни проблеми и намиране на конструктивни решения със съдействието на учителя.

Преподавател:Мария Карамаркова-Публична дискусия: „Моето щастие“-с ученици от XI клас-м. май.

 

4. Проектно-базирано обучение по учебен предмет:

 • Български език и литература - VIIб клас

Интегриране на информационните технологии в обучението по български език и литература при онагледяване, систематизиране и обобщаване на езиковите и литературните факти и създаване на продукт (презентации, мисловни карти, образователни игри).

Преподавател:Минка Георгиева- Състезание по български език и литература „Кой знае повече?“ с учениците от VIIб клас.

 

 • Компютърно моделиране и информационни технологии –VI б клас

         В избираемия учебен час по компютърно моделиране и информационни технологии ще се разработват проекти, които интегрират знания и умения от математиката и информационните технологии. Ще се наблегне на обектното програмиране със Scratch. Готовите продукти ще бъдат предоставени за прилагане при ученици от начален етап в СУ “Св. Климент Охридски“

Преподавател:Маргарита Атанасова -„Представяне и експлоатация на проект „Таблица за умножение“ пред  учениците от II клас“ -м. май

 

5. Интерактивност при работа с ученици със СОП

    Учениците  със СОП често губят интерес по време на час, но интерактивните методи на обучение създават атмосфера на внимание и мотивация за участие. Затова е желателно да направим уроците си интересни, вълнуващи и забавни. Мултимедийното представяне на теми от учебното съдържание са привлекателен, занимателен и иновативен начин за поднасяне на информация.

Върху какво да се фокусираме:

 • Окуражаване активното участие на учениците със СОП по време на учебен час.
 • Използване на въпроси, които стимулират отговор, дискусия и практически опит.
 • Използване на иновативност и креативност за привличане на вниманието.
 • Разрешаване на реални проблеми от учениците чрез ролева игра.
 • Провокиране на творческите заложби и инициативността на учениците със СОП в процеса на обучение.

 

Преподаватели:

Мария Хаджиева, Миглена Димитрова- Използване на изработен интелектуален продукт в учебната дейност- целогодишно; Разходка в парка на тема: “Ориентиране в пространството“- м. октомври; „Магията на Коледа“ – интерактивност в отбелязването на  празника- м. декември; „Великденско настроение“ – използване на Paint за създаване на великденски яйца с програмата- м. април; Изложба на тема: „И аз мога“- м. май.

Татяна Андонова-„ Ден на розовата фланелка“-изработване на табло и предмети от ученици с допълнително подпомагане и дискусия на тема: „Не на насилието в училище“.