Иновативно училище

Иновативно училище

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Дейности иновативно училище учебна 2023/2024 година

ПРОЕКТ: Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

Учебна 2023/2024 година

Интерактивеният образователен модел - „Уча, като действам“ се основава на учене чрез придобиване на опит, изисква да се използват методи, които водят до повишена познавателна, социална и емоционална активност на учениците.

КЛИМЕНТ

Изяви и акценти 2023/2024

Галерията представя реализирани иновативни практики, проекти и дейности в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол през учебната 2023-2024 година.

лого с надпис

Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

Основна цел: Повишаване качеството на образование, мотивацията и  ангажираността на учениците. Формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни методи.

батик

Учебен предмет „Естетика и дизайн“- ФУЧ

Анастасия Крушкова- IVа-„Батик“: Нова техника и разнообразяване на стандартните часове, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

интерактивни

Съвременни интерактивни методи

Красимира Калудова- Компютърно моделиране– РП- IIб клас: Дидактически електронни игри: Образователен инструмент, съчетан с модела  "Едно към едно" и използването на образователни платформи за активизиране на по-пасивните ученици: Learning Apps, Liveworksheets, Smartest,  Wordwall, Matific,  и др., както и авторски ресурси.

обърната

Методът „Обърната класна стая“

Мария Карамаркова- Философия - втори гимназиален етап: „Flipped Learning“: Педагогически подход, при който директните инструкции преминават от груповото пространство за обучение към индивидуалното пространство за обучение, а полученото групово пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна среда, където преподавателят ръководи учениците, докато прилагат концепции и се ангажират творчески в предмета.

проектно-базирано

Проектно-базирано обучение

Минка Георгиева- Български език и литература - VIIб клас-РП: Интегриране на информационните технологии в обучението по БЕЛ – РП чрез използване на приложенията LearningApps.org, Mind Maple, PowerPoint и Sway за създаване на езикови задачи, образователни игри, мисловни карти и презентации.

 

соп

Интерактивност при работа с ученици със СОП

Мария Хаджиева: Използване и предаване на информация от различни източници – текст, статична графика, аудио и видео. Основна цел на обучението е да се превърнат учениците от пасивни получатели на чужди знания в активни конструктори на тяхното собствено знание, да достигнат до собствено разбиране, а не до запомняне на „правилните отговори”.