Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство, публикувана на 10.09.21 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 от Устава на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, Управителният съвет на сдружението СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, на 12.10.2021 г. от 18.30 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

1.Приемане отчет за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол за учебната 2020/2021 г.