Проектни дейности

Проектни дейности

Графици на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

В СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол за учебната 2022/2023 г. се прилага схемата  "Училищен плод" - за предоставяне на плодове и зеленчуци  и схемата "Училищно мляко - за предоставяне на мляко и млечни продукти на деца и ученици от начален етап на обучение.

Схемите се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания.

Проектни дейности за 2022/2023 учебна година

  • Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ "Св.Кл.Охридски", гр. Ямбол участва в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“