Проектни дейности

Проектни дейности

Проектни дейности за 2023/2024 учебна година

  • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

 

 

Графици на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

В СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол за учебната 2023/2024 г. се прилага схемата  "Училищен плод" - за предоставяне на плодове и зеленчуци  и схемата "Училищно мляко" - за предоставяне на мляко и млечни продукти на деца и ученици от начален етап на обучение.

Схемите се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания.