Проектни дейности

Проектни дейности

Проектни дейности за 2021/2022 учебна година

  • Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ "Св.Кл.Охридски", гр. Ямбол участва в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“