Училищни документи

Училищни документи

Утвърдени критерии, показатели и необходими документи и условия за отпускане на стипендии за учебната 2023-2024 година

Критериите за отпускане на стипендии са утвърдени със Заповед № 158/03.11.2023 г.

Учениците имат право да подават заявление за стипендии по чл.4, ал.1, т.2, т.3, т.4 и ал.2 при възникване на обстоятелства даващи право за получаване на съответната стипендия, през целия период на  учебната година.

Правилник за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023 - 2024 година

Правилникът за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023 - 2024 година е утвърден със заповед № 915/13.09.2023 г. на Директора на училището.

Годишен план за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023-2024 година

Годишният план за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол е утвърден със заповед № 910/13.09.2023 г. на Директора на училището.

Етичен кодекс на училищната общност

Етичният кодекс е утвърден със заповед  № 929 /14.09.2023 г. на Директора на училището.

Училищни учебни планове за учебна 2023-2024 година

Училищните учебни планове са утвърдени със заповед № 903/13.09.2023 г. на Директора на училището