Покана за Общо събрание на сдружение "Училищно настоятелство на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 10.09.2021 г.

Покана за Общо събрание на сдружение "Училищно настоятелство на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 10.09.2021 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 от Устава на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, Управителният съвет на сдружението СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, на 12.10.2021 г. от 18.30 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

1.Приемане отчет за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол за учебната 2020/2021 г.

2.Приемане на мерки и дейности за учебната 2021/2022 г. за справяне с извънредната епидемиологична обстановка, свързана с COVID-19.

3.Разни.

            При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на всеки член и се намират в канцеларията на сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.

Председател: Валери Христов